False מונחים כלכליים
פרופסור

מונחים כלכליים

מילון מושגים בנושאים כלכליים

מערכת פרופסור | 01.01.1900
מונחים כלכליים
הלוואה: סכום כסף שאנו לווים מהבנק או מכל גוף פיננסי אחר, ומתחייבים להחזיר בעתיד כאשר תנאי ההלוואה ידועים מראש, ההחזר יכול להיות מחולק לאורך כל התקופה או בתשלום אחד בסוף התקופה. בנוסף להחזרי הקרן (הסכום אותו אנו לווים), אנו מתחייבים גם להחזרי ריבית.

קיימים מספר מסלולי הלוואות:

 

הלוואה צמודת מדד – הריבית החודשית /השנתית של ההלוואה קבועה, אך אליה מצטרף המדד החודשי. המדד החודשי הוא מדד המחירים לצרכן המתפרסם מידי 15 לכל חודש ומסכם את שינוי המחירים במשק בחודש שקדם לפרסומו.

 

· הלוואה בריבית קבועה ( במסלול קבוע ריבית) – ריבית הבסיס שנקבעה להלוואה אינה צמודה למדד והיא וההחזר החודשי של הלווה לא ישתנה בשל התייקרות המדד.

 

· הלוואה צמוד לפרים – הפריים הוא מחיר הכסף שנקבע ע"י בנק ישראל. נכון לאוק’ 2006 הפריים הוא 7%. המלווה קובע את ריבית ההלוואה כנגזרת מהפריים. לדוגמא : פריים + 3%, דהיינו ההלוואה כעת עומדת על 10% בשנה. במידה והפריים יעלה ל- 8% ההלוואה תהייה בריבית שנתית של 11%. במידה והפריים יירד ל- 6% - הריבית השנתית תעמוד בזמן זה על 9%.

 

תקופת גישור ( גרייס) – הלוואה בה הלווה משלם במשך תקופה שנקבעת מראש רק את הריבית. הקרן של ההלוואה אינה קטנה והיא נשארת בעינה לתקופה שנקבעה.


במידה והלווה לקח הלוואה של 10,000 ₪ בריבית של 10% לשנה הוא ישלם לקופת הגישור את הריבית בלבד, אשר תעמוד על 83 ₪. הקרן של ההלוואה ( ה- 10,000 ₪ לא יקטנו). הלווה יכול להחליט כי הוא מעוניין בתקופת גישור של חודשיים – שלושה, שנה, שנתיים או כל תקופה שיבחר.

 

שפיצר - מסלול בו הלווה משלם מהיום הראשון של ההלוואה גם את הריבית וגם את הקרן, דהיינו הקרן מתחילה לקטון עד שמגיעה ל- 0 בתום תקופת ההלוואה.

ריבית פריים : ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכדומה). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. בשנים האחרונות, ריבית הפריים גבוהה ב -1.5% מן הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית המוניטארית לכל חודש. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל.

 ריבית: התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית קבועה: ריבית קבועה מראש, הנשארת ללא שינו לאורך כל תקופת החיסכון / ההלוואה.

ריבית אפקטיבית: ריבית המייצגת באופן ריאלי את ההוצאה הפיננסית של הלווה, משום שהיא לוקחת בחשבון לא רק את שיעורי הריבית הנומינלי אלא גם עמלות ותשלומים אחרים. כלומר, סכום הריבית באחוזים לשנה, כשהיא מחושבת עפ"י סכום הריבית בסוף השנה ביחס לקרן ההתחלתית. הריבית שהייתה משולמת בסוף השנה, לו תשלומי הריבית לא היו נפרעים במועדים שנקבעו, והיו נצברים כריבית דריבית עד לתום השנה.

מסגרת: לכל חשבון בנק מוקצה אשראי בגבהים שונים , בדרך כלל בהתאם לגובה המשכורת של בעל החשבון. למעשה מדובר בסכום שהבנק מאשר לנו להיכנס למינוס מתוך הנחה שבחודש הבא נוכל לסגור את המינוס.

אובליגו: סך ההתחייבויות שלי מול המערכת הבנקאית . ככל שהאובליגו שלי גבוה יותר אני נחשב ללקוח יותר מוסכן עבור המערכת הבנקאית . בלקיחת מימון חוץ בנקאי ( isl ) אין השפעה על האובליגו!!!לקוחות פונים לגורמים חוץ בנקאים בכדי לקבל מימון שנמצא מחוץ לאובליגו הבנקאי ובכך הם פועלים "מחוץ למסגרת" שהבנק ייעד להם. דוגמא לאובליגו / למימון חוץ בנקאי – כרטיסי אשראי.

אוברדראפט - משיכת יתר: הסכום המותר למשיכה , ועליו אנו מחויבים בריבית . חריגה מחוץ למסגרת מחויבת בריבית חריגה . משיכת היתר המותרת הינה בדרך כלל עד גובה המסגרת.על פי תקנות בנק ישראל, החל מיולי 2006 לא יוכלו לקוחות הבנק לחרוג מהמסגרת שהותרה להם ע"י הבנק. כל תשלום שינתן מחוץ למסגרת לא יכובד.

ביטחונות : כסף או שווה כסף המשועבד כנגד ביצוע הלוואה אשר בגינה נוצרת התחייבות .

גילוי נאות : בדיקת מצבה האמיתי של החברה וקבלת דיווח אמת לפני ביצוע העסקה.

דפלציה :מצב של אינפלציה שלילית כאשר מדד המחירים יורד.

חברת בת :חברה אשר חברה אחרת היא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת אם.

חשבון משכורת: חשבון בנק רגיל, המיועד ללקוחות מהמזגר הפרטי, ואליו מופקדת המשכורת החודשית של בעל

ליסינג אקדמי: ללמוד עכשיו לשלם אח"כ , אפשרות לדחות את תשלומי הקרן עד 6 שנים ממועד לקיחת ההלוואה.

מדיניות מוניטארית : כלים באמצעותם משפיעה הממשלה ובנק ישראל על שוקי הכספים וההון. כלים אלו כוללים שינוי שערי הריבית, שינוי שערי החליפין ושליטה על היקף האשראי שניתן לציבור.

מדד המחירים לצרכן : מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל נקבעים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל 15 בחודש מתעדכן המדד בהתאם לשינויי הצריכה של האוכלוסייה ובהתאם לרמת החיים.

פירעון מוקדם : פירעון מוקדם פירושו ביצוע תשלום המזכה את ההלוואה במועד מוקדם מהמועד שנקבע בהסכם ההלוואה. ביצוע פירעון מוקדם מלא או חלקי מותנה בקבלת הסכמתו המוקדמת של הגוף המלווה וכרוך בעמלת פירעון מוקדם עבור כיסוי הפסדים שעלולים להיגרם לגוף המלווה כתוצאה משינוי בריביות בין תקופת החתימה לתקופת הפירעון.

מלגות: מענק לצורך לימודים או מחייה הניתן ע"י גורם/תורם שאינו מצפה לקבל החזר עבור המענק. קיימים מספר גורמים בישראל הנותנים מלגות על בסיס נתונים אישיים כגון: הצטיינות בלימודים, מצב סוציו-דמוגרפי, מוצא ועוד. למידע נוסף אודות קבלת מלגות בארץ.

עמלת שורה: דמי גבייה עבור כל פעולה בנקאית שאנו מבצעים בחשבון (משיכת מזומן, הלוואות, הו"ק וכו...). כאשר סכום העמלה משתנה בין פעולה לפעולה.

ערבויות: ערבות היא התחייבות של הערב לשאת בחובו של הלווה , אם הלווה לא עומד בהתחייבות להלוואה . הבנקים נוהגים לדרוש ערבויות מסוגים שונים כביטחון להלוואות שהם נותנים

באדיבות- isl מפעילת שיטת הליסינג האקדמי מאפשר לסטודנט ללמוד היום ולשלם את שכר הלימוד בתום לימודיו. 

לאתר המלגות המלא

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 12 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
המדריך הישראלי לכרטיסי אשראי
ממליצה לקרוא את האינפורמציה אודות כרטיסי אשראי http://www.credit-card.co.il/
מאת המדריך הישראלי לכרטיסי אשראי | 03.07.2008
אנו מעניקים עזרה כספית
שלום,    האם אתה מעוניין בתמיכה כספית? הנה ההזדמנות שלך לקבל תמיכה כספית. צור קשר עם הדוא"ל הבא: realityloanfirm5@gmail.com
מאת kroos | 31.10.2017
3% הצעה ההלוואה חלים כעת
קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: clark123156@gmail.com
מאת 3% הצעה ההלוואה חלים כעת | 04.02.2018
3% הצעה ההלוואה חלים כעת
קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: clark123156@gmail.com
מאת 3% הצעה ההלוואה חלים כעת | 04.02.2018
3% הצעה ההלוואה חלים כעת
קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: clark123156@gmail.com
מאת 3% הצעה ההלוואה חלים כעת | 04.02.2018
3% הצעה ההלוואה חלים כעת
קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: clark123156@gmail.com
מאת 3% הצעה ההלוואה חלים כעת | 04.02.2018
3% הצעה ההלוואה חלים כעת
קבלת הלוואה לגיטימית מאז ומתמיד בעיה גדולה ללקוחות אשר זקוקים נואשות לעזרה כספית. נושא האשראי והביטחונות הם משהו כי הלקוחות תמיד מודאגים כאשר מחפשים הלוואה ממלווים פרטיים. מיקרו האוצר לעזור לחברה כבר מוכר על ידי המלווה של המועצה לתת הלוואות ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בריבית 3%. צור קשר באמצעות דוא"ל: clark123156@gmail.com
מאת 3% הצעה ההלוואה חלים כעת | 04.02.2018
3% הלוואה ההצעה
האם אתה צריך סיוע כספי מכל סוג שהוא? הלוואות אישיות? הלוואות עסקיות? הלוואות משכנתא? מימון חקלאי ומימון פרויקטים? אנחנו נותנים הלוואות בריבית 3%! צור קשר: (gkfinance01@gmail.com) בכבוד, מר דניאל gkfinance01@gmail.com 3% הלוואה ההצעה
מאת מר דניאל | 16.05.2018
הלוואה דחופה
שלום החל על הלוואה מהירה, אמין מכל סוג שהוא לא יותר מ 500 מיליון דולר באמצעות (bonitecloancompany@gmail.com) מתנשא לנו ואתה תעיד על האמינות שלנו; ההצלחה שלך היא העדיפות שלנו; באלוהים אנו בוטחים. תודה. Whatsapp: +2349077216298
מאת Louis Bonny | 23.06.2018
הלוואה דחופה
שלום החל על הלוואה מהירה, אמין מכל סוג שהוא לא יותר מ 500 מיליון דולר באמצעות (bonitecloancompany@gmail.com) מתנשא לנו ואתה תעיד על האמינות שלנו; ההצלחה שלך היא העדיפות שלנו; באלוהים אנו בוטחים. תודה. Whatsapp: +2349077216298
מאת Louis Bonny | 23.06.2018
3% זמין הלוואות הלוואה אמיתי
שלום        האם אתה זקוק לעזרה כספית? האם אתה צריך הלוואה כדי לקנות בית חדש, או להשקעה, אתה צריך סיוע כספי מהיר בריבית נמוכה של 3%? לשלם את החשבונות שלא שולמו לך? האם נדחית על ידי בנקים רבים כל כך?     האם אתה צריך לממן להרחיב את העסק שלך? כספים אישיים מסיבות אישיות? אנו מחויבים לפתור את כל הבעיות הפיננסיות שלך.עבור שאלות אחרות להגיש בקשה הצעה זו ההלוואה    צור קשר דואר אלקטרוני: centraltrustloan.co@gmail.com בברכה בן קרסון מרכז
מאת ben carson | 25.06.2018
easyloanfirm2020@gmail.com
שלום     האם אתה צריך הלוואה דחופה כדי לפתור את הצרכים הפיננסיים שלך? אנו מציעים הלוואות החל 2,000.00 עד 50,000,000.00, אנחנו אמין, חזק, מהיר ודינמי, ללא בדיקת אשראי ומציע 100% ערבויות הלוואות זרות במהלך תקופת ההעברה.     אנחנו גם הוציא הלוואה כל מטבע עם 3% ריבית עבור כל ההלוואות .... אם אתה מעוניין לחזור אלינו באמצעות דוא"ל זה. נא לחזור אלינו, אם מעוניינים, באמצעות easyloanfirm2020@gmail.com בברכה, מר דרק דאגלס easyloanfirm2020@gmail.com 3% הלוואה הצעה
מאת מר דרק דאגלס | 29.06.2018
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.