תנאי השימוש באתר פרופסור

כללי

השימוש באתר פרופסור קו איל בע"מ (להלן: "החברה") ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש. חלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן וללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל לעשות שימוש באותם שירותים. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

קניין רוחני

מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר ("הקניין") שייכים לחברה או לצדדים שלישיים אשר נתנו רשיון לחברה לשימוש בקניין ("מעניקי הרשיון"). זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

תכנים

החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל אחריות, ייתכן והחברה תבטל את חשבונות המשתמשים אשר יפגעו או יפרו זכויות כאלו של אחרים. השימוש שהחברה עושה בתוכן בכלל ובמאגר הבחינות בפרט, הינו בהתאם לזכויות השימוש אשר נתנו לחברה על ידי צדדים שלשיים ועל כן השימוש במאגר הינו בהתאם ובכפוף לזכויות השימוש כפי שנתנו לחברה על ידי מעניקי הרישיון והוראות תנאי שימוש אלא חלים גם לטובת אותם צדדים שלישיים.

תכני משתמשים

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר תכנים אסורים. "תכנים אסורים" – כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, וכן כל תוכן או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. כל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים לאתר ו/או למי מן השירותים ("תכני משתמשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו של המשתמש שהעלה אותו כאמור. המשתמש מצהיר כי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעלות לאתר את תכני המשתמשים ו/או לפרסמם ברבים. המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים ו/או המופיעים באתר. המשתמש מבין כי החברה מספקת לו פלטפורמה בתשלום למסחר בתכני המשתמשים, וזו בלבד. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני המשתמשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לרבות המרת תכני המשתמשים לסוגי קבצים שונים בהתאם לצורכי החברה. בעצם העלאת תכני המשתמשים על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי. אין בהעלאת תכני המשתמשים לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני המשתמשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה. רישיון השימוש שניתן כאמור בתכני המשתמשים, לרבות תמונות המשתמשים, לחברה הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר ו/או אתרי קבוצת דפי זהב ו/או ידיעות אחרונות ו/או פרסומים שונים מטעם החברה ו/או של פרסומים של תכנים עיתונאיים. כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני המשתמשים ו/או חלק מהם, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש. במידה והמשתמש הוא בעל זכויות היוצרים בתכנים שהעלה בעצמו לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר. על משתמש שיהא מעוניין בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. שימוש בתכני המשתמשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצגו תכני המשתמשים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, במקרה של אי מתן קרדיט על ידי החברה, על המשתמש ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בחומר אקדמי הנרכש מהאתר או בכל חומר המצוי באתר בשום אופן שיפר את כללי המוסד האקדמי בו הוא לומד. המשתמש מתחייב בזאת לא להעתיק תכנים מהאתר אלא להשתמש בהם כחומר עזר בלבד. המשתמש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים. כמו כן המשתמש לא יעלה לאתר, לרבות לפורומים, לרשת החברתית או בכל דרך אחרת, חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים. המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני המשתמשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים 1911. בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים. בנוסף להתחייבות המשתמש שלא להעלות תכנים אסורים לאתר, מצהיר המשתמש ומתחייב כדלקמן: - לא להציק למשתמשים אחרים בבקשות מטרידות ואמירות מגונות; - לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר באתר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע ו/או המפריע לשימוש באותו שירות; - לא להפיץ באמצעות האתר ושירותיו דואר זבל ("Spam") ולא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנות מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, לרבות תוכנות ריגול וכן תוכנות עוינות אחרות, ובכלל זה "סוס טרויאני", "תולעים", "ואנדלים" יישומים מזיקים וכיו"ב. - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי ו/או מטעה; - לא להעלות לאתר כל חומר שפרסומו נאסר על פי כל דין; - לא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, כתובתם, מספר טלפון או כל פרט מזהה אחר; - לא להעלות לאתר סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה ו/או תשלום, בלא הרשמה ו/או תשלום כאמור.

אחריות

החברה הינה מפיצה ולא מוציאה לאור של התוכן שסופק ע"י צד שלישי ומנויים, ולפיכך לחברה אין בקרה עריכתית על תוכן כזה. כל חוות דעת, יעוץ, הצהרה, שירותים, הצעה או מידע אחר או תוכן שהועלה או הופץ ע"י צד שלישי, כולל ספקי מידע, מנויים, או משתמשים אחרים באתר, הנם של המחבר/ים, הכותב/ים או המפיצ/ים לפי העניין, ולא של החברה. השימוש והפרשנות של החומר דורשים לפעמים מיומנות ושיקול דעת והחברה וכל צד שלישי שמספק מידע אינם מתחייבים לגבי הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו, וגם לא לגבי מסחריותו או התאמתו למטרה ספציפית. על אף שהחברה משקיעה מאמצים רבים להביא בפני המשתמשים תוכן מהימן ומדויק, הרי שהחברה אינה אחראית לתוכן, לנכונותו, למהימנותו ולמידת דיוקו. התוכן באתר מובא כפי שהוא "AS IS" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. החברה ו/או עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה ונותני הרשיון לתוכן לא יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר עקב השימוש בתוכן ו/או בתכני המשתמשים. החברה אינה אחראית לטיב, איכות או השירות של מוצרים הנמכרים באתר ע"י צד ג' ו/או ע"י שותפים עסקיים ו/או מפרסמים של החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל: (א) החברה איננה אחראית לטעויות אשר יכול ויפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת האתר תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, (ב) הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלשיים, הרי שהחברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר, (ג) לבי פתרונות - החברה תעשה כל מאמץ להביא בפני המשתמשים פתרונות מלאים ושלמים, ואולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פתרונות במתכונת שונה ו/או חלקית. ידוע למשתמש כי יכול שהפתרונות יהיו חלקיים, יתייחסו באופן חלקי לשאלות מורכבות ורק לנושאים עקרוניים בלבד, והכל לפי שיקול הדעת של החברה ויועציה המקצועיים. החברה ו/או אגודות הסטודנטים ו/או המוסדות האקדמאים אינם אחראיים לתוכן האתר ולמהימנות פתרונות הבחינות. החברה אינה אחראית לדיוק, עמידה בזכויות יוצרים או חוקיות של החומר הכלול באתר. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים, לרבות הסתמכות על תשובות ועצות הניתנות על ידי משתמשים אחרים באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות. החברה נוקטת את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותה על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודקת ומבקרת באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע"י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. המשתמש פוטר בזה את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה עליה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש זה תופסק מיידית אפשרותו להשתמש בשירותי האתר והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לנקוט נגדו הליכים משפטיים. המשתמש ישפה את החברה, בעליה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה על כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לחברה עקב הפרה של אחד או יותר מן התנאים.

שימוש באתר

המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. ככל שהדבר תלוי בחברה, החברה תעשה כל אשר ביכולתה לפתור כל מניעה או בעיה כאמור. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תשא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך. השימוש בתכני האתר איננו מהווה תחליף ללימוד מעמיק ולנוכחות בהרצאות ובתרגולים ואין הנהלת האתר אחראית להצלחה בבחינות או להשגת ציונים משופרים.

תנאי תשלום

חלק מהשימוש בתוכן ובשירותים אחרים אשר מציע האתר יעשה תמורת תשלום בהתאם למחירים הנקובים ודרכי התשלום המפורטים באתר. תשלום עבור השירותים הניתנים באתר יעשה באתר באמצעות כרטיס אשראי, ובהתאם לנוהלי חברות האשראי. בכל מקום בו מצוין במפורש, התשלום יכול שייעשה באמצעות כרטיסי כסף החברה ("כסף פרופסור") וכן בקופונים אשר יקנו זכות רכישה באתר החברה כמפורט בקופון ו/או בכרטיס כסף פרופסור ובהתאם לתנאים נוספים אשר יימסרו לרוכש הכרטיס/קופון. ידוע למשתמש הטוען כסף לחשבונו באתר, כי אין אפשרות ביטול לאחר ביצוע ההפקדה. אם רצה לבטלו והחברה לפי שיקול דעתה אישרה את הביטול, יקוזז מהסכום המגיע למשתמש סכום של 15 ש"ח שהם דמי ביטול. למרות האמור לעיל, יוכל המשתמש לבצע משיכה של כסף שהופקד לחשבונו, בין אם על ידו ובין אם על ידי החברה כתוצאה ממכירת חומרים אקדמיים של המשתמש למשתמשים אחרים, וזאת לגבי כל סכום העולה על 300 ₪. לא ניתן יהיה למשוך ו/או לפדות כסף פרופסור. מובהר כי כל טעינת כסף לאתר תהיה למשך 24 חודשים מיום ההטענה האחרונה של המשתמש וכי לאחר 24 חודשים מיום ההטענה האחרונה יפוג תוקף היתרה ויתרת החשבון תתאפס, למעט כסף פרופסור הניתן ע"י צדדים שלישיים, שם יהיה תוקף כסף פרופסור לפי תנאי המבצע. ידוע למשתמש שאפשרות הצפייה באתר בכל חומר אקדמי אשר נרכש / נקנה/ הורד באתר הנו בהתאם לאפשרויות השימוש שיקבעו ע"י האתר מעת לעת, כגון הגבלת זמן הצפייה, הגבלת מספר הדפסות וכיו"ב. במידה ויבטל המשתמש תשלומים כלשהם לחברת האשראי בגין תשלום שביצע באתר, וחברת האשראי תקזז תשלומים אלה מהחברה – תהא החברה זכאית לקזז סכומים אלה, בצירוף הוצאות, מחשבונו של המשתמש. היה ולא עמד לזכות המשתמש סכום מספיק לכיסוי הסכומים המגיעים לחברה, תשלח החברה למשתמש הודעה ובה דרישת חוב והמשתמש מתחייב בזאת לשלם לחברה את חובו כאמור בדרישת החוב בתוך 5 ימים מיום שליחת ההודעה. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל תביעה ו/או טענה בקשר לקיזוז ו/או דרישת חוב כאמור. כמו כן ידוע כי הטבות של גופים מסחריים הינם למימוש חד פעמי.

מכירת תכנים באתר על ידי המשתמש

החברה מאפשרת למשתמשים להעלות לאתר, תחת קטגוריית "שירותים ונכסים", תכני משתמשים למכירה למשתמשים אחרים ("התכנים הנמכרים"). מחיר התכנים הנמכרים יקבע על ידי המשתמש המעלה תכנים מטעמו למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מחיר מומלץ לתכנים הנמכרים ו/או לפרסם מחיר ממוצע של תכנים נמכרים בעלי מאפיינים דומים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמשים את התכנים הנמכרים בהנחה, במחירי מבצע או לעשות שימוש בתמריצי מכירות אחרים לשם קידום מכירות התכנים הנמכרים. החברה תשלם למשתמש המוכר תכנים נמכרים ("המוכר") תמורה בגין כל תוכן נמכר של הרוכש שנמכר בפועל, וזאת על ידי זיכוי חשבונו של המוכר באתר. החברה תשלם למוכר סכום השווה ל- 50% מהתמורה שנתקבלה בפועל אצל החברה בגין מכירת התוכן הנמכר של המוכר, אחרי ניכוי מיסים ו/או הוצאות אחרות שיחולו על כספי התמורה. התמורה תשולם למוכר במשך תקופה של שנה מיום העלאת התכנים הנמכרים לאתר על ידי המוכר. לאחר חלוף השנה, כל תמורה שתתקבל בגין התכנים הנמכרים תעבור במלואה לחברה והמוכר לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת. אין בהגבלת תקופת התשלום למוכר משום הגבלת תקופת אחריותו של המוכר על התכנים הנמכרים, ומובהר בזאת כי אחריותו של המוכר לתכנים הנמכרים כאמור בסעיף "אחריות" שלעיל נשארת תקפה כל זמן שהתכנים הנמכרים מופיעים באתר. המוכר מצהיר בזאת כי התמורה שתשולם לו בגין מכירת התכנים הנמכרים הינה התמורה הסופית והכוללת וכי לא יהיו לו דרישות נוספות מהחברה.

מכירת תכנים על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למכירה באתר תכנים שמקורם אינו במשתמשים. מחירם של תכנים אלו יקבעו על ידי החברה בלבד. התשלום תמורת תכנים אלו יעשה כאמור בסעיף "תנאי תשלום" שלעיל.

רכישת מוצרים באתר

האתר מאפשר לספקים שונים ("הספקים") להציע למשתמש לרכוש את מוצריהם ("המוצרים") דרך חנות וירטואלית באתר ("החנויות"). תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הספקים, את החברה ואת האתר. החנויות המופיעות באתר אינן מופעלות על ידי האתר, החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. החברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת. ידוע לך והנך מסכים לכך כי הנהלת האתר שולחת מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למנויי האתר והמשתמשים בו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד. תנאים אלו מתווספים לכל תנאים אחרים אשר מופיעים באתר בהקשרים ספציפיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, את מבנהו וכן את מגוון השירותים המוצעים דרכו וזאת ללא כל צורך או התחייבות להודיע לך על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שותפי פרופסור מסכימים בזאת לתנאים המופיעים במסמך ההסבר שבאזור שותפי פרופסור ומצהירים כי הם לבדם יהיו אחראים לתוכן החומרים שהם שולחים וכי החברה תהיה פטורה מכל אחריות בנוגע לחומרים אשר הועלו מאת שותפי פרופסור.

פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר וליעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק. כמו כן החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך מטרת האתר הינה לעודד יצירת קשר בינך לבין מוסדות הלימוד המפרסמים כדי שתקבל הצעות, הזמנות לאירועים והטבות מסחריות מהם ו/או מכל גוף אחר המעוניין לתת לך הטבות אלו. כדי שנוכל לעשות כן, עבורך, תידרש בשלב ההרשמה למסור מידע שחלקו חובה . אינך חייב כמובן למסור את המידע, אולם בלא המידע- לא תוכל לצור קשר עם מוסדות הלימוד, להשתתף באירועים או ליהנות מההטבות הניתנים על-ידם. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית למפרסמים, ללא קבלת הסכמתך. כאמור- פרטיך יועברו למפרסמים כאשר תרכוש או תבקש מידע נוסף (מטעם מוסד לימוד או מפרסם אחר) או בעת שתיקח חלק ייזום בפעילות אחרת המשותפת לחברה עם גוף שלישי, אז יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך שהתחלת (רכישה/הרשמה/מידע/רישום ליום פתוח או כל אירוע/פעילות אחרת שתבצע) ולצורך שמירת הקשר איתך. כל עוד לא נמסור את פרטיך לצד ג' כאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. וכן ייתכן כי נשתמש במידע עצמו לצורך פילוח פרסומי והפניית מסרים המתאימים לך אישית עפ"י תחום התעניינותך או מידע אחר שיבוצע בפילוח הפרסומי. המידע הפרסומי יעבור אליך באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות sms

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב – יפו. הנהלת האתר מאחלת למשתמשים הצלחה בלימודיהם ושימוש יעיל ופורה באתר.
הנהלת האתר מאחלת למשתמשים הצלחה בלימודיהם ושימוש יעיל ופורה באתר.