False חוק זכויות הסטודנטים
פרופסור

חוק זכויות הסטודנטים

הגרסה המלאה של החוק

מערכת פרופסור | 01.01.1900
חוק זכויות הסטודנטים

 דברי הסבר לחוק:

לאחרונה אנו עדים לקול הזעקה שאגודות הסטודנטים בארץ מרימות בנוגע לקשיי המימון והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

קיימים מקרים רבים של סטודנטים הנושרים מהמסגרות האקדמיות, מפאת בעיות מימון, והקושי בשילוב עבודה ולימודים.

לפיכך חובה עלינו לדאוג להגדיר את זכויותיהם של הסטודנטים, ויתרה מזאת יש לדאוג כי כל סטודנט יוכל לרכוש את מיטב הכלים והשירותים, שמעמידה מערכת ההשכלה הגבוהה, באופן שוויוני, על מנת להגיע למיצוי מקסימאלי של הפוטנציאל האישי.

עתיד המדינה תלוי ברמת אזרחיה וביכולתם האישית לתרום לחיים הכלכליים והחברתיים בארץ.
ככל שנתרום לרכישת השכלה גבוהה בקרב הדור הצעיר, כך נסייע לצמצום הפערים החברתיים בעתיד, ונחיה בחברה שוויונית, פורייה ויוצרת.

חוק זה בא להגדיר את זכויות הסטודנט ואת דרך אכיפתם.

חבר הכנסת, אלכס מילר: "היום עבר חוק היסטורי במדינת ישראל היות ועד היום לא עוגנו זכויות הסטודנטים בחקיקה. ציבור הסטודנטים זכאי להכרה ולחיזוק מעמדו כסקטור משמעותי וחיוני לעתיד מדינת ישראל. אמשיך ואפעל לקידום מעמד הצעירים ודור העתיד של מדינתנו."


החוק המלא:

נספח מס' כ-145/א'
(פ/1453/17, פ/1505/17 )
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007

  פרק א': פרשנות
הגדרות 1. בחוק זה –
  "אגודת סטודנטים" – גוף הנבחר על ידי סטודנטים בהתאם להוראות פרק ד';
  "המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏  (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
  "מוסד" – מוסד שהוא אחד מאלה:
  (1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
  (5) מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים בפיקוח משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
  (6) מוסד להכשרת עובדי הוראה בישראל;
  (7) מכינה קדם אקדמית במסגרת המוסדות המנויים בפסקאות (1) עד (6);
  "מועמד" – מועמד לקבלה ללימודים במוסד;
  "סטודנט" – תלמיד הלומד במוסד;
  "רישום ללימודים" – בקשה של מועמד להתקבל ללימודים במוסד;
  "השר" – שר החינוך.
  פרק ב': עקרונות יסוד
מטרה 2. מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוהה, ועקרונות לזכויות הסטודנט, מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה.
הזכות להשכלה גבוהה 3. לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית, בכפוף להוראות חוק זה.
איסור הפליה 4. (א) מוסד לא יפלה מועמדים או סטודנטים מטעמים עדתיים או מטעמי ארץ המוצא שלהם או של הוריהם, רקעם החברתי-כלכלי או מטעמים של דת, לאום, מין או מקום מגורים, בכל אחד מאלה:
   (1) רישום ללימודים וקבלה למוסד;
   (2) קבלה לתחומי לימוד;
   (3) קבלה למסלולי לימוד מיוחדים.
  (ב) לא יראו הפליה לפי סעיף קטן (א) בקיומם של מוסדות נפרדים או של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, של מסלולי לימוד נפרדים לצורך קידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות ושל תנאי קבלה מקלים לפי סעיף 9(ב).
  (ג) טופסי הרישום ללימודים לא יכללו דרישת חובה לספק מידע אודות ארץ המוצא של המועמד או של הוריו, דת או לאום; אין בהוראת סעיף קטן זה כדי למנוע בקשה לקבל מידע כאמור, בטופס נפרד, בהסכמת המועמד, או כתנאי לענין קבלה למסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת או כתנאי קבלה ללימודים או למסלול לימוד מיוחד שנועדו לקידום קבוצות אוכלוסייה מסוימות.
חופש הביטוי של סטודנטים 5. בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לפי כל דין, לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.
חופש ההתארגנות של סטודנטים 6. לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.
מימוש זכויות 7. מוסד לא ימנע ממועמד או מסטודנט לממש את זכויותיו לפי פרקים ב' עד ה'.
פרסום הוראות 8. (א) מוסד יפרסם את הוראותיו של חוק זה, בתחילת כל שנת לימודים, באתר האינטרנט של המוסד, אם קיים כזה, בשנתון ובידיעון של המוסד ועל לוח המודעות במקום מרכזי בתחומי המוסד.
  (ב) ראש מוסד יביא לידיעת כל חברי הסגל האקדמי והמינהלי של המוסד, בכתב, בתחילת כל שנת לימודים, את עיקריו של חוק זה.
  פרק ג': רישום ללימודים, קבלה למוסדות והוראות לענין לימודים
תנאי קבלה 9. (א) לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד שיהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים; אין בהוראת סעיף זה כדי לפגוע בהוראות לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה.
  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מוסד להקל את תנאי הקבלה לשם קידום הנגישות של מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מסוימות, לרבות מטעמים של רקע חברתי-כלכלי.
דמי רישום 10. הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים חדשים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים ובשיעורים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות.
מסירת מידע
על ידי מועמד 11. (א) מועמד ימציא למוסד, לפי דרישת המוסד, כל מסמך וכל נתון אחר הדרוש לשם הליך הרישום ללימודים והקבלה למוסד, בכפוף להוראות סעיף 4(ג).
  (ב) מוסד לא יעשה כל שימוש במסמכים ובנתונים האמורים בסעיף קטן (א), מלבד השימוש הנדרש בתהליך קבלתו של המועמד למוסד או שימוש אחר שהמועמד נתן לו את הסכמתו.
זכות בחירה של תחום לימודים 12. מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה בניגוד להוראות חוק זה.
תעודת סטודנט 13. מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו לפי חוק זה (בחוק זה – תעודת סטודנט).
מלגות 14. מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראת בסעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה נוספות.
בחינות ועבודות 15. (א) מוסד יפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים (בסעיף זה – בחינה) בסמוך למועד הרישום לקורסים; כל שינוי במועד בחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
  (ב) סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה, לרבות בחינות בקורסי יסוד, בשנה שבה נלמד הקורס, בשני מועדים שקבע המוסד, ללא קשר לרמת הישגיו בבחינות הקודמות באותם תנאים וללא פגיעה בזכויותיו של הסטודנט, וזאת בהתאם לנוהלי המוסד, לרבות לענין אופן הרישום לבחינה והציון הקובע.
  (ג) מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר בדיקתן ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל העתק מהן, בתמורה לעלות העותק.
  (ד) סטודנט זכאי לערער על ציון בחינה או עבודה, כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שעיין בבחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור.
זכות להשעיית הלימודים 16. סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר, בהתאם לנוהלי המוסד בדבר אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים.
כללי התנהגות ותקנון משמעת 17. מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף להוראות חוק זה, כללי התנהגות המתייחסים להתנהגות מועמדים וסטודנטים בקשר עם לימודיהם במוסד, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד, ובכלל זה במעונות הסטודנטים, ובהם תקנון משמעת והעונשים הצפויים בשל הפרת הכללים הקבועים בו (בפרק זה – עבירות משמעת).
ועדת משמעת וועדת ערעורים 18. מוסד יקים ועדת משמעת וועדת ערעורים, לדיון בעבירות משמעת, ויפרסם את הרכבן; ועדת הערעורים תורכב מנציגי סגל ההוראה ומנציגי אגודת הסטודנטים באותו מוסד, ואם אין במוסד אגודת סטודנטים – מנציגי הסטודנטים.
הליכים משמעתיים, זכות טיעון וזכות ערעור 19. (א) ועדת משמעת או ועדת ערעורים לא תתכנס ללא השתתפות הסטודנט שענינו נדון בפניהן, אלא אם כן ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בענינו ולא הופיע ללא הצדק סביר.
  (ב) לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתאם לנוהלי המוסד, ולא יורחק מהלימודים אלא אם כן ניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ועדת משמעת וזכות לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.
  פרק ד': אגודת הסטודנטים במוסד
בחירות לאגודת הסטודנטים 20. מוסד יאפשר לקיים בחירות לאגודת הסטודנטים במוסד במועד שייקבע, בתיאום עם הנהלת המוסד.
תקנון אגודת הסטודנטים 21. אגודת הסטודנטים תפעל לפי תקנון אגודת הסטודנטים שיפורסם לכלל הסטודנטים במוסד, ויעמוד לעיון במשרדי אגודת הסטודנטים.
  פרק ה': נציב קבילות סטודנטים
נציב קבילות סטודנטים 22. בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה.
  פרק ו': הוראות שונות
ביצוע ותקנות 23. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות לענין מוסדות שמשרד התעשיה המסחר והתעסוקה אחראי להם [בפיקוח?] יותקנו בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה 24. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958‏ , בסעיף 25א, בסופו יבוא, "לרבות לענין קבלה לעבודה, דירוג העובד ודרגתו ושכר ותנאי עבודה".
תיקון פקודת מס הכנסה 25. בפקודת מס הכנסה  –
  (1) בסעיף 40ג –
   (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
    "(א) בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה – יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.";
   (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
   (ג) בסעיף קטן (ג), המילה "מחצית" – תימחק, ובמקום "ובעבור" יבוא "ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור";
   (ד) בסעיף קטן (ד) –
    (1) בפסקה (1), במקום "מחצית נקודת זיכוי, בחמש שנות מס" יבוא "נקודת זיכוי בעבור שלוש שנות מס ומחצית נקודת זיכוי בעבור שתי שנות מס";
    (2) בפסקה (2), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בפסקה (1)" יבוא "נקודת זיכוי כאמור בפסקה (1)";
   (ה) בסעיף קטן (ה), במקום "מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה" יבוא "נקודת זיכוי או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין,";
  (2) בסעיף 40ה, במקום הסיפה החל במילים "למחצית נקודת זיכוי" יבוא "לבחור אם יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודת זיכוי או מחצית נקודת זיכוי, לפי הענין, לפי סעיף 40ג או מחצית נקודת זיכוי לפי סעיף 40ד.".
[להוסיף תחילה בשנת המס 2007].
         

שמירת דינים 26. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות חוק שוויון אנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
תחילה 27. תחילתו של חוק זה ביום י"ח באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007).

הדפסה   שלח לחבר

עוד כתבות

תגובות

סה"כ 0 תגובות
מאת
כותרת
תוכן
בחזרה לדף המגזין הראשי
האם אתה מרוצה מהמסלול בו אתה נמצא
שלח
אתר פרופסור הינו אתר לסטודנטים ובוגרים הכולל תוכן אקדמי רב מסוגים שונים: עבודות אקדמיות, מבחנים, סיכומים, מלגות, תרגומים, בנוסף ניתן ליהנות ממגוון מלגות ומכירת תוכן אקדמי.